חדלות פירעון או "פשיטת רגל"? היבטים מרכזיים במסגרת החוק החדש

היבטים מרכזיים במסגרת חוק חדלות פירעון

חלק מהגישות, הנוגעות ליכולת לשקם את אלו שכשלו מבחינה כלכלית, מקבל ביטוי בקידום
חוקים, שיש בהם לנסות להקל ולשקם חייבים ותאגידים, אשר מצאו עצמם בסיטואציה מורכבת וקשה,
כשלפניהם נושים המתדפקים על דלתם עבור תשלום חובותיהם.
במסגרת אותה גישה מאפשרת חוקק בישראל חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
מדובר על חוק, המהווה חידוש ושדרוג לפקודת פשיטת רגל.

החוק החדש, שהפך רלוונטי ממאי 2019 ,מאפשר לכל אדם או תאגיד להגיע להסדר שיקום פיננסי

במסגרת הרצון להעניק לאותם חייבים הזדמנות שנייה ואמיתית לשיקום.

יעילותו של החוק החדש קיבלה ביטוי במהרה תחת פסק דין ע"א 19/7289+19/6455 סרגיי ירוחימוביץ;
מאיר מלכה נ' הכונס הרשמי. פסק דין, שהוגש לבית המשפט העליון עבור חייבים שנכנסו להליך פשיטת
רגל בסמוך לכניסת תוקפו של החוק, כשמטרתם הייתה כי בשל הסמיכות לכניסת החוק החדש והמקל
יוכלו אותם חייבים ליהנות גם הם מהגישה המאפשרת יותר במסגרת החוק החדש. בקשה שבסופו של
דבר נדחתה על ידי בית המשפט העליון.

חדלות פירעון עבור אדם יחיד

בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון ליחיד ועד קבלת הצו לוקחת לרוב כחודש. לאורך תקופה זו
מתבצעת הערכה של מצבו הכלכלי של החייב.
בשלב הביניים בתהליך של יחיד, שלב שלרוב לוקח כעשרה חודשים, נבחנת מחויבותו של החייב, וזאת באמצעות
בחינת עמידתו בהגבלות שניתנו לו, בין אם מדובר על הגבלות כלקוח בבנק ואף באיסור יציאה מהארץ.
במקביל, תערך בשלב זה בדיקה על ידי נאמן, שמינויו נקבע על ידי הערכאה המשפטית,
המטפלת במקרה. בדיקת הנאמן תכלול בניית מתווה לשיקומו הכלכלי של החייב תוך איסוף תביעות
החוב מנושיו.
ממצאי הנאמן יעברו בהמשך לאותה ערכאה משפטית, המטפלת בעניינו והיא זו שתכריע האם לאפשר
את המתווה שהוצע ולהוציא צו שיקום כלכלי או לדחות את המתווה שהציע הנאמן.
אם צו השיקום אושר על ידי בית המשפט, יהיה על החייב לעמוד בהגבלות ובמתווה השבת החובות, כפי
שנקבע לו וזאת במטרה לקבל בהמשך את צו ההפטר – צו המעניק לחייב פטור מיתר החובות
שנותרו לו. את צו ההפטר יכול החייב לקבל לאחר שלוש שנים.

חדלות פירעון עבור תאגיד

לצד האפשרות של יחיד  להליך של חדלות פירעון יכולים גם תאגידים לזכות בהליך זה. כאן
קיימים שני תנאי סף, כאשר אם אחד מהם מתקיים, רשאי תאגיד, יחד עם עורך דינו, להגיש את אותה
בקשה.
התנאי הראשון נוגע לסכום, הכולל של החובות כשעליו להיות סכום מינימלי של 076,25 .₪ התנאי השני
מחייב את התאגיד בעת הגשת הבקשה להיות במצב של חדלות פירעון או במצב שבו כניסה להליך של
חדלות פירעון יאפשר לו להימנע מלהימצא במצב זה.
לצד שני תנאים אלו חשוב כמובן להבהיר, כי קיים תנאי הכרחי נוסף, הנוגע לזיקתו של התאגיד למדינת
ישראל:  על התאגיד להיות רשום בישראל או שעסקי התאגיד מנוהלים במדינה או שנכסיו נמצאים
בה.

את הבקשה לחדלות פירעון לתאגיד יש להגיש לבית המשפט המחוזי באזור בו רשומה כתובת התאגיד.
הגשת הבקשה לבית המשפט מצריכה, בראש ובראשונה, תשלום אגרת בקשה לצו פתיחת הליכים,
כשאת התשלום יש לבצע במזכירות בית המשפט המחוזי.
בהמשך ,על התאגיד ועורך דינם להגיש מסמכים לצד הגשת תכנית לשיקום כלכלי, כשעל תכנית זו
לפרט את יכולת המימון להמשך הפעלת התאגיד, ככל שישנו עניין להמשיך ולהפעילו במקביל להליך
חדלות הפירעון.

בין היתר, יידרש התאגיד יחד עם עורך הדין לספק, למשל, תצהיר הסתבכות כלכלית המאומת ע"י אותו
עו"ד, פירוט נכסי התאגיד, נסח התאגיד ובו מידע רלוונטי, נושאי המשרה והמועסקים בתאגיד, דו"חות
כספיים של התאגיד, עמדת הנושים ביחס להליך חדלות הפירעון ועוד.
לאחר שהוגשה הבקשה לבית המשפט והיא נקלטה, היא תפורסם באתר הפרסומים של משרד המשפטים.

 

חדלות פירעון המתנהלת אצל רשם ההוצאה לפועל

חדלות פירעון אצל יחיד, אשר סך חובותיו נמצא בטווח של 50 אלף ₪ ועד 150 אלף ₪, יביא לכך
שהליך חדלות הפירעון שלו ינוהל אצל רשם ההוצאה לפועל במסגרת הרשות הקרובה ביותר לכתובת
מגוריו.

במקרים שבהם לחייב ישנם חובות מתחת לסכום המינימלי, הוא ועורך דינו יכולים להגיש עדיין בקשה
לחדלות פירעון אצל רשם ההוצאה לפועל, כאשר לאותה בקשה יש לצרף הסבר מניח את הדעת, כזה שיביא את
הרשם להצדיק את כניסתכם להליך זה. לרשם שמור שיקול הדעת לקבוע מתי אותה בקשה אכן
מתאימה על אף הסכום הנמוך, וזאת בהתאם לסעיף 187 ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
במקרים ובהם רשם ההוצאה לפועל אינו מאשר את בקשת החייב ועורך דינו, שמורה זכותם של
השניים להגיש ערעור על ההחלטה לבית המשפט השלום וזאת בהתאם לסעיף 351 א' לחוק חדלות
פירעון ושיקום כלכלי.

הליך חדלות הפירעון מול רשם ההוצאה לפעול מוגבל למשך זמן של ארבע שנים וזאת מתוך הרצון
והראייה להוביל לתהליך קצר ויעיל, וזאת לעומת מקרי עבר של פושטי רגל אשר מצאו עצמם בתהליך
מייגע של שנים. על החייב ועורך דינו להוכיח לרשם ההוצאה לפועל בתוך שנה וחצי, כי אין ביכולתו של
החייב לשלם את כל חובותיו וזאת בכדי לקבל את צו ההפטר.
נציג מטעם רשם ההוצאה לפועל יהיה זה שינסה לגבש הסדר תשלומים בין החייב לבין נושיו. גיבוש הסדר
נח לחייב תלוי לא פעם ביכולותיו המקצועיות של עורך דינו לנהל מו"מ מול הנושים ואותו נציג על מנת
למצוא הסדר תשלומים נח ללקוח שלו. ברוב המקרים, יצליח עורך הדין להגיע להסדר תשלומים נמוך
משמעותית מגובה החובות שנרשמו בהתחלה.

חדלות פירעון אצל נאמן

חדלות פירעון בידי נאמן נעשית במקרים, אשר בהם מדובר על הליך הנוגע לתאגיד.
בחירת הנאמן ומינויו נעשה על ידי בית המשפט ובמסגרת המלצתו של הממונה.
במסגרת תפקידו אחראי הנאמן לבנות לתאגיד תכנית שיקום, כשהוא גם מקבל לידיו את סמכויות הניהול של התאגיד בתקופת שיקומו.
במסגרת תכנית השיקום רשאים נושיו של התאגיד לאשר או לדחות את התכנית שהציע הנאמן. מכאן,
שאלו הממונים לנאמנים על ידי בית המשפט לוקחים בחשבון את רצונותיהם של הנושים בתהליך, ועל כן
מייצרים מולם שיח רחב, על מנת להבין את עמדותיהם ועד כמה הם מוכנים להתגמש מול חובות התאגיד
במסגרת תכנית השיקום.

הפעלתו של התאגיד תחת הנאמן תכלול מספר הגבלות, אחת מאותן הגבלות הבאות לידי ביטוי לרוב היא
הימנעות של התאגיד משימוש בנכסים השייכים לקופת הנושים, העברת רווחים של התאגיד לכיסוי חלק
מחובות הנושים ועוד.
במסגרת הליך השיקום רשאי בית המשפט לקבוע על סיומו ככל שהגיע למסקנה, כי התאגיד אינו יכול
להמשיך ולהעמיד הכנסות בגובה מספק, אשר מצדיקות את המשך הליך השיקום. במקרה דנא, יחל בית
המשפט בתהליך של פירוק התאגיד.
החלטת בתי המשפט על פירוק התאגיד יכולה לא פעם להשתנות ולזלוג לתוך תהליך של שיקום כלכלי,
זאת אם רואה בית המשפט שוב, כי לתאגיד  יש פוטנציאל להתקיים על אף מצבו וההחלטה הקודמת שלו.

ככל שהחליט בית המשפט על פירוק התאגיד, יהיה הנאמן אחראי גם על שלב זה.

בשלב זה יפעל הנאמן למימוש נכסי התאגיד ועל חלוקת הרווחים שנותרו לנושים. אם תהליך השיקום המשיך עד
סופו, יפעל הנאמן להשבת התאגיד לפעילות מחדש, וזאת בכדי שיוכל לממש יכולותיו, כפי שהיה בתקופה
שלא עמדו לו כל חובותיו.

ליווי של עורכי דין

עורכי דין בישראל המלווים חייבים, בין אם היו אנשים פרטיים ובין אם תאגידים, מברכים כמובן על
הגישה המקלה, המהירה והתומכת במסגרת חוק חדלות הפירעון. גישה הרואה גם בחייב כמי שנפגע
וזקוק לתמיכה ועידוד תוך השאיפה להעמידו שוב על רגליו, גם בכדי שלא יהפוך לנטל כלכלי על החברה
בישראל.

על חייבם ותאגידים לזכור, כי ליווי  עורך דין הוצאה לפועל בתהליך ארוך ומורכב שכזה הינו הכרחי, ויהיה זה שיכריע
לגבי יכולתם לצאת לדרך חדשה- והכל  בתוך הזמן הקצר ביותר ובפגיעה כלכלית נמוכה עד כמה שניתן.

משרדנו מעניק ליווי מקצועי יסודי צמוד ללקוחות יחידים ותאגידים במסגרת ההליך החדש עד לקבלת התוצאה הטובה ביותר .

לקביעת פגישת ייעוץ לחצו כאן