עו"ד מסחרי

התחום המסחרי מאגד בתוכו נושאים מגוונים, וקשור גם בדיני תאגידים, חוזים, קניין רוחני, חדלות פרעון ועוד.

יש להבחין ב-6 סוגים עיקריים של תאגידים: חברה ציבורית, חברה פרטית, עמותה, חברה לתועלת הציבור, שותפות, אגודה שיתופית.

משרדנו נותן את כלל השירותים ע"י עורך דין מסחרי
ועוסק בהליכים המתנהלים בפני רשם החברות ובהליכים דיוניים, המתנהלים בפני בתי המשפט.

כדוגמת: ענייני רישום ופירוק חברה (פרטית וציבורית), הבראת חברה, ענייני שעבודים, הסדרי נושים, עיצום כספי  וכדומה.

המשרד מטפל בנוסף בחוזים מסחריים, לרבות הסכמי שותפות, קניין רוחני, רכש והתקשרות וכיוצא בזה ( ראה פרק :"חוזים").

 • השגה על החלטת רשם החברות בעניין חברה רגילה תוגש בדרך של עתירה מנהלית למחלקה הכלכלית בתל אביב, בעוד שעל החלטות מעין שיפוטיות של הרשם ניתן להגיש ערעור מנהלי, פרט להחלטה בענייני פירוק – שעליה ניתן לערער לשר הכלכלה ועל החלטה בבוררות ועיקול זמני – לגביה ניתן להגיש עתירה לבג"ץ.
 • עניין הקשור להליכי פירוק, הבראה, הסדרי נושים – בסמכות בית משפט מחוזי.
 • על החלטות מנהליות של רשם האגודות השיתופיות ניתן להגיש עתירה מנהלית (לדוגמא: רישום אגודה, חברות באגודה, תיקון תקנות וכו').
 • רשם החברות רשאי לשלוח לחברה התראה לפני עיצום כספי, בגין הפרה שביצעה. על החלטת הרשם המטילה עיצום מכספי על חברה ניתן להגיש עתירה מנהלית למחלקה הכלכלית בתל אביב.

 

תביעה נגזרת: כלכלי- אזרחי

רשאים להגיש: דירקטור בחברה, בעל מניה, נושה של חברה בעניין חלוקה אסורה בלבד.

התנאים להגשת תביעה נגזרת: מכתב דרישה – דרישה בכתב לחברה להגיש תביעה, תקופת המתנה –
במקרה שדוחה החברה את הדרישה או לא השיבה לדרישה בזמן המוגדר, הסכימה להגיש תביעה אך לא פעלה להגשת התביעה

בתוך 75 ימים, אישור בית המשפט – בית המשפט יאשר את הגשת התביעה, כאשר מתברר, כי התביעה הינה לטובת החברה והיא הוגשה בתום לב.

 • כל הסתלקות או פשרה בתביעה נגזרת טעונים אישור בית המשפט.

 

רישום חברה

רישום חברה ייעשה מיום התאגדותה, כפי שמצוין בתעודת ההתאגדות, כפי שנקבע על ידי רשם החברות.

מסמכים שיש לצרף לבקשת רישום חברה:

 1. בקשת רישום ואגרת רישום המאומתת על ידי עורך דין.
 2. הצהרה של בעלי המניות הראשונים בגין כשירותם לייסד חברה, המאומתת על ידי עורך דין
 3. עותק תקנון חתום על ידי בעלי המניות הראשונים, והמאומתת על ידי עורך דין
 4. הצהרתם של דירקטורים ראשונים בגין הסכמתם לכהן כדירקטורים, והמאומתת על ידי עורך דין
 5. ככל שמדובר בחברה ממשלתית, יש לצרף גם תעודה המאשרת את החלטת הממשלה להקים חברה.

 

עיצום כספי

חברה שביצעה הפרה כלשהי תדרש לשלם עיצום כספי ככל שההפרה לא תוקנה על ידה תוך 45 ימים מיום שליחת התראה טרם העיצום הכספי.

אם ההפרה לא תוקנה והעיצום לא שולם, יכול ותוגש התראה על הפרה נוספת בתוך 3 שנים שלא תוקנה והעיצום הכספי בגינה אף הוא לא שולם, רשאי רשם החברות לבקש מבית המשפט לפרק חברה מהסיבה כי החברה לא שילמה עיצומים כספיים.

 • על החלטת רשם החברות להטיל עיצום כספי על החברה ניתן להגיד עתירה מנהלית  למחלקה הכלכלית בתל אביב. משרדנו יסייע בנושא במקצועיות ותוך מתן מענה מהיר.

מספר סוגי שעבודים והם: שעבוד ספציפי לרכישת נכס, שעבוד צף עם תנייה מגבילה, שעבוד ספציפי, שעבוד צף.

חברה חייבת לרשום את השעבוד אצל רשם החברות -שעבוד אשר לא נרשם אינו תקף כלפי נושי החברה וכלפי נאמנים עתידיים.
השעבוד תקף רטרואקטיבית למועד יצירת השעבוד ככל שנרשם תוך 21 ימים ברשם בחברות, כאשר מדובר בשעבוד ספציפי ובשעבוד צף.
כשמדובר בשעבוד עם תנייה מגבילה, הרישום יהיה בתוקף ממועד הרישום אצל רשם החברות.

 

ייעוץ ראשוני ללא עלות

החוק הוא עניין מסובך. תנו לנו לעזור לך !