עורך דין הוצאה לפועל

בהוצאה לפועל ניתן לבצע כל פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט בעניין אזרחי וכן החלטות של בית דין דתי, בית הדין לעבודה והמפקח על רישום המקרקעין, לרבות החלטה על תשלום הוצאות בעניין שאינו אזרחי.

החלטות, אשר לא תבוצענה בהוצאה לפועל הן:

 • פסק דין הצהרתי גרידא 
 • פסק דין האוסר עשיית מעשה
 • פסק דין נגד המדינה (שיבוצע על ידי בקשת תשלום לחשב המשרד הרלוונטי, להבדיל מפסק דין לטובת המדינה, שיבוצע בהוצאה לפועל)
 • החלטת בית משפט לפי פקודת בזיון בית המשפט
 • החלטה שנקבע  כי תבוצע לפי פקודת המיסים (גבייה).

 

יודגש, כי לא ניתן לבצע פסק דין שהתיישן, דהיינו- שחלפו 25 שנה ללא שנעשתה פעולה כדי לבצעו.

זאת ועוד, בית המשפט לענייני משפחה רשאי להורות על ביצוע הליכים מסוימים בפיקוחו באמצעות ההוצאה לפועל. ההליכים הם:

 • תובענה לאיזון משאבים בין בני זוג
 • תובענה לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג
 • תובענה בעניינו של קטין, למעט בעניין רכושו (לדוגמא: מזונות קטין ניתנים לביצוע בהוצאה לפועל).

 

משרדנו מטפל בהליך פתיחת תיקי הוצאה לפועל לזוכים וכן בתיקי הוצאה לפועל של חייבים.

הליך הוצאה לפועל של חייב:

כשנפתח תיק הוצאה לפועל, נשלחת לחייב אזהרה, המודיעה לו, כי נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל. לאחר קבלת האזהרה, מתחילה "תקופת האזהרה".

תקופת האזהרה, שנקבעה בחוק ההוצאה לפועל:

 • בתיקים מסוג תביעה על סכום קצוב ותיקי שטרות – 30 ימים לשלם את החוב או להגיש התנגדות לבקשת הביצוע או להתייצב לחקירת יכולת.
 • בתיקים אחרים – 20 ימים לשלם, למלא אחרי פסק הדין או להתייצב לחקירת יכולת

 

בחלק מהתיקים הוארכה תקופת האזהרה במסגרת תיקון לחוק ההוצאה לפועל (הוראת שעה-קורונה):

 • בתיקים מסוג תביעה על סכום קצוב ותיקי שטרות – 60 ימים לשלם את החוב או להגיש התנגדות לבקשת הביצוע או להתייצב לחקירת יכולת.
 • בתיקים מסוג פסק דין משכון / משכנתה דירת מגורים ותיקי כביש אגרה – 51 ימים לשלם את החוב או להתייצב לחקירת יכולת.

 

מסלול ההפטר הוא הליך במערכת ההוצאה לפועל, שבסופו מחליט רשם ההוצאה לפועל באם לתת לחייב, שעמד בתנאי החוק, הפטר מלא מחובותיו.

 

 1. להלן פירוט אודות אפשרויות הפעולה העיקריות, העומדות בפני החייב לאחר קבלת האזהרה מול הזוכה או בא כח הזוכה בתיק, אשר ניתן לנקוט באמצעות משרדנו, בהליך הוצאה לפועל עד למתן צו הפטר או כאקט נפרד:
 • תשלום חוב
 • בקשה להקטנת חוב – שירות זה מאפשר להגיש בקשה להקטנת החוב בתיק מסיבות שונות
 • הצטרפות להסדר תשלומים מיוחד
 • בקשה לשינוי הסדר התשלומים – שירות זה מאפשר לחייב להגיש בקשה לשינוי צו התשלומים בתיק, בין אם מדובר בצו התשלומים האוטומטי הנקבע עם פתיחת התיק, בהתאם לגובה החוב בתיק, ואם על פי החלטת רשם קודמת
 • בקשה להכרה כחייב משלם – בקשה להכרה בחייבים כחייבים המשלמים את חובם. אם תאושר הבקשה, תופחת ריבית הפיגורים בתיק בשיעור של עד 25% ויעוכבו או יבוטלו הליכים מסוימים. החוק לא חל על תיקי מזונות
 • התייצבות לחקירת יכולת כלכלית – בקשה לחקירת יכולתו הכלכלית של החייב לעמוד בהסדרי התשלומים.
 • הגשת בקשה במסגרת טענת "פרעתי"
 • בקשת התנגדות לביצוע שטר – הבקשה מאפשרת לחייב המשיג על הגשת ביצועו של שיק או שטר חוב, כולו או מקצתו, להגיש בתוך 30 יום ממועד מסירת האזהרה, בקשת התנגדות, מהסיבות שיפרט בבקשתו.
 • התנגדות לביצוע שטר, המוגשת לאחר שחלף המועד הרשום להגשתה – הבקשה מאפשרת לחייב משחלפו ימי ההתנגדות להגיש בקשה להאריך את מועד ההתנגדות לביצוע שיק או שטר מהסיבות שיפרט בבקשתו.
 • בקשת התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב – הבקשה מאפשרת לחייב, המשיג על הגשת תביעה על סכום קצוב, כולה או מקצתה, להגיש בתוך 30 יום ממועד מסירת האזהרה, בקשת התנגדות מהסיבות שיפרט בבקשתו.
 • התנגדות לביצוע תובענה המוגשת לאחר שחלף המועד הרשום להגשתה – הבקשה מאפשרת לחייב משחלפו ימי ההתנגדות להגיש בקשה להאריך את מועד והתנגדות לתביעה על סכום קצוב מהסיבות שיפרט בבקשתו.
 • בקשה לאיחוד תיקים – שירות זה מאפשר לחייב בהוצאה לפועל להגיש בקשה לפתיחתו של תיק המאחד בתוכו את כל תיקיו.

 

 1. אפשרויות פעולה העיקריות העומדות בפני זוכה באמצעות משרדנו:

 

אחר מסירת האזהרה לחייב ובחלוף הימים הדרושים בחוק, רשאי הזוכה לנקוט בהליכים שונים כנגד החייב, לשם קבלת הכספים המגיעים לו או לפעול

לביצוע צו עשה, באמצעות ההוצאה לפועל.

     נקיטת ההליכים בתיק וכן ניהולו תיעשה באמצעות הגשת בקשות בשלבים שונים בחיי התיק. צוות משרדנו ישמח ללוות את הזוכה בתהליך:

 • בקשה להטלת הגבלות – הזוכה רשאי, בתנאים מסוימים, להטיל הגבלות שונות על החייב.
 • בקשה לעיקול צד ג' – עיקול צד ג' משמש לעיקול כספים של חייב אשר נמצאים אצל צד אחר, כגון: מעסיק, בנק, חברות ביטוח וכיוצא בזה.
 • בקשה למימוש כספי צד ג' – בקשה זו מאפשרת לזוכה להגיש בקשה לממש נכסים וכספים, שעוקלו בהליך רישום עיקול צד ג'.
 • בקשה לכונס נכסים – כונס נכסים הינו עורך דין, המתמנה על פי צו שניתן על ידי רשם ההוצאה לפועל, כגורם הרשאי לבצע פעולות בנכס.
 • בקשה לתפיסת רכב – לאחר שנרשם עיקול על הרכב, ניתן לתפוס אותו, במידה וקיים לכך אישור של רשם ההוצאה לפועל ושולמה אגרה בגין ביצוע התהליך.
 • בקשה לעיקול מקרקעין – זוכה רשאי להגיש בקשה לעיקול ברישום מקרקעין על נכס שבבעלות החייב.
 • בקשה לרישום עיקול כספי זוכה – בקשה זו מאפשרת לזוכה לעקל כספים בתיקי הוצאה לפועל אחרים, בהם החייב לו הנו זוכה.
 • בקשה למימוש עיקול כספי זוכה – בקשה זו מאפשרת לזוכה לממש כספים בתיקי הוצאה לפועל אחרים, בהם החייב לו הנו זוכה.
 • בקשה לביטול הליכים – באפשרותו של זוכה להגיש בקשה לביטול הליכים, שהופעלו על ידי הזוכה בתיק, כגון: עיקולים, מימושים, צו הבאה, צו מאסר וכיו"ב.
 • בקשה לצו הבאה – צו המוצא כדי להביא את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.
 • בקשה לצו מאסר – צו המוצא רק בתיק מסוג מזונות.
 • בקשה לרישום חייב במאגר חייבים משתמטים – זוכה רשאי להגיש בקשה להכריז על חייב כמשתמט מתשלום חובותיו.
 • בקשה להתנגדות למתן צו הפטר –  אם הנושים או הזוכים סבורים, כי מתקיימים הסייגים הקבועים בחוק, שיש בהם כדי למנוע מתן צו הפטר לחייב, או שאותם נושים או זוכים סבורים שההפטר יגרום להם לפגיעה כלכלית משמעותית, באפשרותם להגיש התנגדות למתן צו הפטר.

 

3. באפשרותו של חייב או זוכה להגיש בקשות להטלת/ביטול/עיכוב ההליכים והגבלות בהתאמה, כדלקמן. צוות משרדנו יטפל בנושא במקצועיות:

 • בקשה לעיכוב /ביטול עיכוב יציאה מהארץ
 • בקשה לעיקול/ביטול עיקול חשבון עובר ושב
 • בקשה לעיקול/ביטול עיקול רכב
 • בקשה לעיקול/ביטול עיקול משכורת
 • בקשה לפינוי/ביטול פינוי מנכס
 • בקשה לעיקול מיטלטלין או הוצאת מיטלטלין/בקשה לביטול עיקול מיטלטלין או הוצאת מיטלטלין
 • בקשה לביטול הליכים
 • בקשה לעיכוב הליכים/ עיכוב פינוי –  חייב רשאי להגיש בקשה לעיכוב הליכים או עיכוב פינוי מנכס.
 • בקשה לביטול ההכרזה על חייב כמוגבל באמצעים – שירות זה מאפשר לחייב בהוצאה לפועל, המוגבל באמצעים להגיש בקשה לביטול ההגבלות שהוטלו עליו
 • בקשה להגדלת קרן חוב – הזוכה יכול להגיש בקשה להגדלת קרן הקיימת בתיק או הוספת קרן חדשה עקב החלטת בית משפט או רשם, עדכון פסק דין, פסיקת הוצאות נלוות כגון: החזר הוצאות, שכר טרחה וכיוצא בזה.
 • הוספת גורם לתיק – ניתן להגיש בקשה להוספת חייב בלבד.
 • הגשת ערעור או ערר על החלטה בהוצאה לפועל.

 

חדלות פרעון:

הליכי חדלות פרעון לגבי יחיד ניתן לפתוח רק אם מתקיים אחד מאלה: מרכז חייו במועד הגשת הבקשה או במהלך 6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה הוא בישראל, במועד הגשת הבקשה יש לחייב נכסים בישראל, במועד הגשת הבקשה החייב מנהל עסקים בישראל.

חייב שסך חובותיו עולה על 150,000 יגיש בקשה באמצעות עורך דין לממונה על הליכי חדלות פירעון, ואילו בקשת חייב, שסך חובותיו אינו עולה על 150,000 ש"ח נגיש לרשם ההוצאה לפועל.

שלבי ההליך: בקשה לצו לפתיחת הליכים —- תקופת ביניים, אשר במהלכה בוחן הנאמן את מצבו הכלכלי של החייב ומגבש לו תכנית לשיקום כלכלי—בית המשפט דן בתכנית ונותן צו לשיקום כלכלי ובו קובע תקופת תשלומים או מורה על הפטר לאלתר – אם נקבעה תקופת תשלומים, אזי בתום התקופה מקבל החייב הפטר מחובותיו.

 

 • בקשות שמשרדנו מטפל בהליכי חדלות פירעון:
 1. בקשת חייב לצו פתיחת הליכי חדלות פירעון – שתוגש לממונה/לרשם ההוצל"פ. ככל שהממונה מוצא, כי מתקיימים בחייב התנאים להגשת הבקשה, ייתן צו לפתיחת הליכים.
 2. בקשת נושה לצו פתיחת הליכי חדלות פירעון לגבי חייב, שנמצא בהליכי חדלות פירעון
 3. בקשת נושה עתידי שטרם הגיע מועד פירעון החוב שלו
 4. בקשה למתן סעד זמני – אשר תוגש על ידי החייב או הנושה, כגון: איסור על ביצוע עסקאות מסוימות או סוג מסוים של עסקאות, איסור על פירעון חובות העבר של החייב והקפאת ההליכים נגדו, כל סעד זמני, שניתן לפי תקנות סדר הדין האזרחי

 

 

 • עם מתן הצו לפתיחת הליכים כל ההליכים נגד החייב יוקפאו כל ההליכים שישנם כנג החייב, למעט הליכים פליליים ומנהליים ויבוטלו הגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליכי גבייה. לא יוטל על החייב צו לביצוע מאסר במקום קנס שלא שולם, החייב לא יתקשר בעסקה או יבצע עסקה הקשורה באשראי ללא אישור הממונה ותחל תקופת ביניים עד למתן צו לשיקום כלכלי של החייב.
 • בתקופת הביניים הנאמן יחל בבדיקת מצבו הכלכלי של החייב כדי לגבש עבורו תכנית לשיקום כלכלי.
 • צו לשיקום כלכלי – לאחר עריכת דיון בהצעת הממונה, בית המשפט ייתן בהקדם צו לשיקום כלכלי שיבחן בין היתר, האם להעניק לחייב הפטר לאלתר או להחיל עליו חובת תשלומים. גובה התשלומים שייכנסו לקופת הנשייה ייקבע על בסיס כושר השתכרותו של החייב לאחר הפחתת דמי המחייה שלו.
 • תקופת התשלומים תהיה בת 3 שנים. אם כושר השתכרותו של החייב אינו עולה על דמי המחייה הדרושים לו – בית המשפט ייתן לו הפטר לאלתר. כלומר, עם תום תקופת הנשייה יהיה החייב פטור מחובות העבר שאינם ניתנים לפירעון מנכסי קופת הנשייה.
 • בית המשפט רשאי לקבוע, כי ההפטר לא יחול על חוב עבר שמקורו בפיצויים לנפגע עבירה, שהוטלו על החייב בהליך פלילי. ככל שהדבר מוצדק בנסיבות העניין נוכח מהות העבירה, חומרתה או נסיבותיה.

 

משרדנו מטפל בבקשות שונות במסגרת הליך חדלות פירעון, כדוגמת: בקשה לשינוי גובה תשלומים, בקשה לשינוי צו לשיקום כלכלי, ככל שהשתנו הנסיבות או התגלו עובדות חדשות, ונותן מענה אופטימלי בתחום חדלות הפירעון.

עורך דין הוצאה לפועל

 

 

ייעוץ ראשוני ללא עלות

החוק הוא עניין מסובך. תנו לנו לעזור לך !