עורך דין מסחרי

התחום המסחרי מאגד בתוכו נושאים מגוונים, וקשור גם בדיני תאגידים, חוזים, קניין רוחני, חדלות פירעון ועוד.

יש להבחין ב-6 סוגים עיקריים של תאגידים: חברה ציבורית, חברה פרטית, עמותה, חברה לתועלת הציבור, שותפות, אגודה שיתופית.

משרדנו עוסק בהליכים המתנהלים בפני רשם החברות ובהליכים דיוניים, המתנהלים בפני בתי המשפט. כדוגמת: ענייני רישום ופירוק חברה (פרטית וציבורית), הבראת חברה, ענייני שעבודים, הסדרי נושים, עיצום כספי  וכדומה.

 • השגה על החלטת רשם החברות בעניין חברה רגילה תוגש בדרך של עתירה מנהלית למחלקה הכלכלית בתל אביב, בעוד שעל החלטות מעין שיפוטיות של הרשם ניתן להגיש ערעור מנהלי, פרט להחלטה בענייני פירוק – שעליה ניתן לערער לשר הכלכלה ועל החלטה בבוררות ועיקול זמני – לגביה ניתן להגיש עתירה לבג"ץ.
 • עניין הקשור להליכי פירוק, הבראה, הסדרי נושים – בסמכות בית משפט מחוזי.
 • על החלטות מנהליות של רשם האגודות השיתופיות ניתן להגיש עתירה מנהלית (לדוגמא: רישום אגודה, חברות באגודה, תיקון תקנות וכו').
 • רשם החברות רשאי לשלוח לחברה התראה לפני עיצום כספי, בגין הפרה שביצעה. על החלטת הרשם המטילה עיצום מכספי על חברה ניתן להגיש עתירה מנהלית למחלקה הכלכלית בתל אביב.

 

תביעה נגזרת: כלכלי- אזרחי

רשאים להגיש: דירקטור בחברה, בעל מניה, נושה של חברה בעניין חלוקה אסורה בלבד.

התנאים להגשת תביעה נגזרת: מכתב דרישה – דרישה בכתב לחברה להגיש תביעה, תקופת המתנה –
במקרה שדוחה החברה את הדרישה או לא השיבה לדרישה בזמן המוגדר, הסכימה להגיש תביעה אך לא פעלה להגשת התביעה

בתוך 75 ימים, אישור בית המשפט – בית המשפט יאשר את הגשת התביעה, כאשר מתברר, כי התביעה הינה לטובת החברה והיא הוגשה בתום לב.

 

 • כל הסתלקות או פשרה בתביעה נגזרת טעונים אישור בית המשפט.

 

רישום חברה

רישום חברה ייעשה מיום התאגדותה, כפי שמצוין בתעודת ההתאגדות, כפי שנקבע על ידי רשם החברות.

מסמכים שיש לצרף לבקשת רישום חברה:

 1. בקשת רישום ואגרת רישום המאומתת על ידי עורך דין.
 2. הצהרה של בעלי המניות הראשונים בגין כשירותם לייסד חברה, המאומתת על ידי עורך דין
 3. עותק תקנון חתום על ידי בעלי המניות הראשונים, והמאומתת על ידי עורך דין
 4. הצהרתם של דירקטורים ראשונים בגין הסכמתם לכהן כדירקטורים, והמאומתת על ידי עורך דין
 5. ככל שמדובר בחברה ממשלתית, יש לצרף גם תעודה המאשרת את החלטת הממשלה להקים חברה.

 

עיצום כספי

חברה שביצעה הפרה כלשהי תידרש לשלם עיצום כספי, ככל שההפרה לא תוקנה על ידה תוך 45 ימים מיום שליחת התראה טרם העיצום הכספי.

אם ההפרה לא תוקנה והעיצום לא שולם, יכול ותוגש התראה על הפרה נוספת בתוך 3 שנים, וככל שזו לא תוקנה והעיצום הכספי בגינה אף הוא לא שולם, רשאי רשם החברות לבקש מבית המשפט לפרק חברה מהסיבה, כי החברה לא שילמה עיצומים כספיים.

 • על החלטת רשם החברות להטיל עיצום כספי על החברה ניתן להגיש עתירה מנהלית למחלקה הכלכלית בתל אביב. משרדנו יסייע בנושא במקצועיות ותוך מתן מענה מהיר.

 

שעבודים

מספר סוגי שעבודים והם: שעבוד ספציפי לרכישת נכס, שעבוד צף עם תנייה מגבילה, שעבוד ספציפי, שעבוד צף.

חברה חייבת לרשום את השעבוד אצל רשם החברות -שעבוד אשר לא נרשם אינו תקף כלפי נושי החברה וכלפי נאמנים עתידיים.
השעבוד תקף רטרואקטיבית למועד יצירת השעבוד ככל שנרשם תוך 21 ימים ברשם בחברות, כאשר מדובר בשעבוד ספציפי ובשעבוד צף.
כשמדובר בשעבוד עם תנייה מגבילה, הרישום יהיה בתוקף ממועד הרישום אצל רשם החברות.

משרדנו מטפל בנוסף בחוזים מסחריים,  קניין רוחני, רכש והתקשרות וכיוצא בזה ( ראה פרק :"חוזים"). וכן בנושא שותפויות, הסכמי שותפות, לרבות רישום ופירוק שותפות.

 

שותפות

נושא הרכב השותפות ורישומה נדון בפרק ב' של פקודת השותפויות – התשל"ה – 1975. בפרק זה קיימים הסייגים וההוראות, הנוגעות להרכב השותפות ולאופן רישומה. בין היתר, מגדירה אותה פקודה, כי מספר השותפים הכלליים בכל שותפות אינו יכול לעלות על עשרים שותפים, אלא אם כן מדובר על שותפות של עורכי דין או רואי חשבון.

בתוך אותה פקודה מגדיר המחוקק, כי שותפות שנוצרה והוקמה עבור ניהול עסק מחויבת ברישום בתוך חודש ימים מהיום שהוקמה, כשעליה לכלול מספר מיידעים הכוללים, בין היתר, את שם השותפות, את מהות העסק שהוקם, את הכתובת הראשית של העסק, את שמות כל השותפים ועוד.

לצד אלו, נדרשים השותפים לדאוג לפרסום השותפות במסגרת רשם השותפויות, לדווח על שינויים בשותפות המוגדרים ככאלו בעלי חובת דיווח, להימנע משימוש בשמות מטעים המכילים את המילים או הביטויים "בערבון מוגבל", "בע"מ", "בנק", "לשכת מסחר" ואף במילים ו/או בביטויים, שיש בהם רמיזה לקשר עם מוסדות המדינה או בפעילות עסקית תחת חסותה.

הוראות ודרישות החוק לרישום השותפות והתנהלותה במסגרת החוק, מחדדת את הצורך של השותפים לפנות כמובן לעורכי דין, להם הידע המקצועי והניסיון בהקמתן של שותפויות עסקיות על כל הרבדים השונים, תוך היכולת לשמור על פעילות שאינה זולגת מהוראות הפקודה והחוק בישראל.

פירוק שותפות

 גם בתהליך של פירוק שותפות הופכים עורכי הדין המסחריים לנכס חשוב ומשמעותי עבור כל צד בפירוק. פירוק שותפות יכול להתבצע במסגרת שלושה תרחישים – פירוק השותפות על ידי השותפים עצמם, פירוקה על ידי בית המשפט, או תהליך של פירוק שותפות במסגרת הליך פשיטת רגל לבקשתו של נושה.

קיימות סיבות רבות ,המביאות להחלטה של פירוק שותפות. אלו יכולות לקרות בכפיפות להסכם השותפות שנחתם, למשל – בתום משימה עסקית שהושגה, במקרים בהם אחד מהשותפים נפטר או פשט רגל, בביצוע מהלכים פליליים או אסורים במסגרת השותפות ואף במקרים בהם שותף מוגבל, למשל, בחלוקת ההון של השותפות שנוצרה מבלי שזו תיחשב כמשיכת השקעתו, כפי שזו נידונה בעבר בפסק דין 814-05,812-05 בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

משרדנו מטפל במקצועיות וביסודיות בנושא שותפות עסקית, לרבות בנושא הסכמי שותפות ובהליך של פירוק שותפות.

 

ייעוץ ראשוני ללא עלות

החוק הוא עניין מסובך. תנו לנו לעזור לך !